Simply a Person

קובץ של סיפורים קצרים, מקוריים, בסגנון של חזיונות או חלומות המבטאים הלכי נפש של חיפוש רוחני, לבטים וגם התגברות עליהם ופסיעה בדרך הרוח. סיפורי מסע המשלבים בין מציאות ודמיון וכולם מבטאים את הכמיהה אל מה שעומד מעבר למציאות הנגלית.

© 2020 Natti Ronel All rights reserved

Painting and Design - Gila Ronel

Contact us

  • YouTube
  • Facebook Social Icon